1959 Supro Rythym Master Sunburst 1

In by Max Raymond